گاهی رعایت تقوا در این شب ها:

می تواند برنداشتن آن تک میوه نرم و رسیده باشد.

می تواند پوست کردن یک میوه و دادن آن به بغل دستی ات باشد.

می تواند پوست کردن و جمع کردن دانه های آجیل  و معامله آن با یک کودک به شرط یک بوسه باشد.

می تواند خاموش کردن گوشی به خاطر دیگران باشد.

می تواند کمتر غذا خوردن برای همدردی با گرسنگان باشد.

می تواند عوض کردن بحث به هنگام غیبت کردن باشد.

می تواند باز کردن بحثی مفید در میان جمع باشد مثلا اینکه بگویی راستی شنیده اید که طبق حدیثی امکانش زیاد است که ظهور در نوروز باشد؟

می تواند تحمل زخم زبان های آن کسی باشد که به این کار در فامیلت شهره است.

می تواند مراقبت در به تاخیر نیفتادن نماز واجبت باشد.

می تواند مراقبت در انجام آن مستحبات ساده ای باشد که خودت را ملزم کرده ای حتما انجامشان دهی.

می تواند کظم غیظ به هنگام ریختن لیوان چای داغ یا ظرف خورشت بر روی لباس روشنت باشد.

می تواند پیش قدم شدن در عذر خواهی از کسی که با او قهر کرده‌ای باشد، هرچند که حق با تو است.

می تواند داشتن رفتار سنگین و موقرانه با نامحرم حتی با آن هایی باشد که سر یک سفره با هم بزرگ شده اید.

و می تواند خیلی چیزهای دیگر باشد.

فقط نکته اینجاست که نیتت از این کارها رعایت تقوا باشد.

برای خدا باشد.

نه اینکه صرفا چون کارهای خوبیست انجام دهیم.

آخر ما به این دنیا نیامده ایم که خوب باشیم

به این دنیا آمده ایم تا بنده باشیم.+دو خط آخر از آن متن هایی است که باید چاپ کنی و بچسبانی به دیوار اتاقت. ناقل اش استاد پناهیان هستند البته اگر اشتباه نکنم این را در نقل حدیثی از امام صادق ع بیان کردند.

منبع : یادداشت های یک پسر |تقوا در این شب ها
برچسب ها : تواند ,تقوا ,تواند مراقبت ,تواند پوست ,رعایت تقوا